Zpracování osobních údajů společností Fe Produkt, a.s.

Souhrnné poučení o právech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Správce

Správcem je obchodní společnost: Fe Produkt, a.s., se sídlem Wittgensteinova 886/10, 779 00 Olomouc, IČ: 258 65 447, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2388 (dále „Fe Produkt“)

Kontaktní údaje:

 1. V záležitostech správy osobních údajů můžete naši společnost kontaktovat těmito způsoby:
  • prostřednictvím e-mailové adresy: palat@feprodukt.cz
  • telefonicky: +420 602 121 412
  • prostřednictvím datové schránky: qaqd3x4
  • písemně na adrese: Wittgensteinova 886/10, 779 00 Olomouc

Identifikace subjektu

 1. Fe Produkt provádí při komunikaci se subjektem údajů v případě, že by mohlo dojít k dotčení práv vyplývajících z GDPR ve věci Fe Produktem zpracovávaných osobních údajů, prvně jeho identifikaci za účelem předcházení zneužití institutů v GDPR. Pakliže Fe Produkt nebude mít jistotu, že komunikuje se subjektem údajů, poučí ho o dalším postupu – především o možnosti identifikace subjektu údajů. Fe Produkt standardně komunikuje se subjekty údajů, kteří sdělili Fe Produkt své osobní údaje včetně e-mailové adresy a není pochyb, že jedná s dotyčným subjektem, prostřednictvím elektronické pošty na uvedenou adresu. Z tohoto důvodu Fe Produkt upozorňuje subjekty údajů na to, že nenese odpovědnost za zpřístupnění e-mailové adresy třetím osobám, a to i v případě jejich zneužití třetími osobami. Obdobně postupuje Fe Produkt v případě komunikace prostřednictvím telefonu. Identifikaci lze též provést v provozovně Fe Produkt prostřednictvím identifikačního průkazu subjektu údajů – občanský průkaz, pas apod.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Fe Produkt zpracovává osobní údaje v rámci realizace podnikatelské činnosti. Zpracovává tak údaje o svých klientech, smluvních partnerech, zaměstnancích a akcionářích. Zpracovávají se tyto kategorie osobních údajů: základní osobní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo – je-li to nezbytné, příp. podpis); kontaktní údaje (adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo); údaje v souvislosti s plněním smluvních vztahů (IČ, DIČ, bankovní spojení, údaje o platbách, údaje o učiněných nákupech, adresa podnikání, sídlo, obsah smluvního závazku, příp. údaje o reklamačním řízení apod.); údaje důležité pro plnění zákonných povinností (údaje související s vystavováním účetních dokladů, údaje o zdravotní pojišťovně, údaje pro určení daňové povinnosti, příp. uplatnění slev); údaje v souvislosti se zabezpečením (kamerové sledování a případný záznam), případně další údaje, k jejichž zpracovávání jste dali Fe Produkt souhlas nebo které Fe Produkt zpracovává na základě oprávněného zájmu především v oblasti marketingu.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje

 1. Fe Produkt zpracovává osobní informace k těmto účelům
  • plnění práv a povinností zaměstnavatele
  • plnění smluvních povinností
  • plnění povinnosti zajistit bezpečnost a protipožární opatření a ochranu majetku v prostorách společnosti
  • plnění zákonných povinností vůči orgánům státní správy (především ve věci daní a dalších povinných plateb)
  • uplatnění práva na výkon podnikání v oblasti marketingových aktivit Fe Produktu – oslovování a informování stávajících či potenciálních klientů
 2. Rozsah zpracování osobních údajů závisí na účelu, pro nějž jsou zpracovávány ve vztahu k právním důvodům jejich zpracování. Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování. Osobní údaje mohou být dále uloženy Fe Produktem po dobu, po kterou je to vyžadováno právními předpisy, nebo po dobu, po kterou je to nezbytné pro hájení zájmů Fe Produktu nebo třetích stran. Vaše osobní údaje jsou v souladu s GDPR zabezpečeny před zneužitím. Konkrétní doba uložení takových údajů je stanovena vnitřním předpisem – Spisový, archivační a skartační řád. Zákonným podkladem pro ukládání osobních údajů je splnění povinnosti vyplývajících z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce a zákonů vztahujících se k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění, daňových a účetních zákonů, archivním zákonem, GDPR aj.
 3. V případě, že jste klienty Fe Produktu, pak Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s těmito procesy:
  • objednávání zboží (kupní smlouva) a s tím souvisejícími plněními (příp. přeprava, servis apod.):
   • základní osobní identifikační údaje
   • kontaktní údaje
   • údaje v souvislosti s plněním smluvních vztahů
  • zasílání marketingových sdělení:
   • kontaktní údaje
  • individuálních smluv pro skupiny souvisejících s poskytováním doplňkových služeb (osobní údaje jsou vymezené ve smluvní dokumentaci, příp. v objednávce):
   • údaje v souvislosti s plněním smluvních vztahů
  • bezpečnost zákazníků a zaměstnanců (využití kamerového systému pro monitorování vymezených prostor; zabezpečovací systém pro vstup do vyhrazených částí).
 4. Webové stránky Fe Produkt – www.feprodukt.cz využívají tzv. cookies.

Zpracovatelé

 1. Osobní údaje mohou pro správce zpracovávat třetí osoby. V případě Fe Produktu se tak jedná o zpracovávání údajů v souvislosti s účetnictvím a daňovým poradenstvím, v souvislosti s dotačním managementem a poskytováním služeb v oblasti strategického poradenství a školení, ve využívání informačního systému a datového uložiště. Všichni tito zpracovatelé mají své skutečné sídlo v zemích EU a Fe Produkt vyžaduje, aby splňovali požadavky GDPR pro práci s osobními údaji. Fe Produkt předává osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy v případě plnění povinností vyplývajících pro Fe Produkt ze zákona.

Jaká máte práva v souvislosti s osobními údaji

 1. Přístup k osobním údajům
  Máte právo na to, aby Vám Fe Produkt sdělila, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud tomu tak je, pak máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Dále můžete žádat i další informace ohledně zpracování těchto údajů, např.: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příp. sdělení doby, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány, není-li to možné pak alespoň kritéria, podle kterých bude taková doba určena.
 2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Pakliže Fe Produkt zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním. Odvolání není účinné v případě jiného důvodu ke zpracování Vašich osobních údajů, např. z důvodu uzavření smlouvy apod.
 3. Oprava a aktualizace osobních údajů
  Fe Produkt dbá na přesnost a aktuálnost Vašich osobních údajů. V případě, že máte za to, že Vaše osobní údaje námi zpracovávané jsou nepřesné, můžete žádat o jejich opravu či aktualizaci. Fe Produkt takovou opravu provede.
 4. Vymazání osobních údajů
  V případě naplnění podmínek uvedených v GDPR máte právo na to, aby Fe Produkt vymazala Vaše osobní údaje. Mezi důvody, pro které tak Fe Produkt učiní patří zejména to, že jste odvolali souhlas, nebo Vaše údaje již nejsou potřebné pro další zpracovávání nebo již pominul účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud byly Vaše údaje zpracovávány nezákonně. Toto právo je vyloučeno, pakliže by vylučovalo právo Fe Produktu ze smluvních ujednání nebo povinnost Fe Produktu vyplývající pro Fe Produkt z právních předpisů.
 5. Omezené zpracování
  V případě, že nastane jeden z níže uvedených důvodů, máte nárok na to, aby Fe Produkt omezila zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě mohou být osobní údaje zpracovávány jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu, obhajoby právních nároků nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Při omezeném zpracování se jedná o situaci, při níž je ze strany subjektu popírána přesnost osobních údajů, do doby, než jsou osobní údaje ověřeny; zpracovávání osobních údajů je protiprávní a bude místo vymazání požadováno omezené zpracování; Fe Produkt Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatnění svých práv na určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; dojde-li k vznesení námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR, po dobu, dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody na straně Fe Produktu převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 6. Oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracovávání osobních údajů
  Pokud by došlo k opravě, výmazu či omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete po Fe Produktu žádat, aby Vás informovala o příjemcích Vašich osobních údajů, kterým toto oznámila, pakliže to však nebude nemožné či nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí ze strany Fe Produktu.
 7. Přenositelnost osobních údajů
  Máte právo získat Vaše osobní údaje, jež jste Fe Produktu poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto informace jinému správci, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu nebo na základě smluvního vztahu. Je-li to technicky proveditelné, budou údaje předány přímo Fe Produktem určenému správci. Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 8. Vznesení námitky
  Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Další zpracování je možné jen v případě prokázání závažných oprávněných důvodů pro zpracování, pokud by takové důvody převažovaly nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.
  V případě přímého marketingu, máte právo vznést takovou námitku kdykoli, což zahrnuje i profilování, pokud se přímého marketingu týká.
 9. Automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně závaznými právními předpisy.
 10. Podání stížnosti k dozorovému úřadu
  Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Pakliže se domníváte, že došlo k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tím není dotčeno právo na prostředky správní či soudní ochrany.
 11. Oznámení v případě porušení zabezpečení osobních údajů
  Fe Produkt je povinna Vám v případě porušení zabezpečení Vašich osobních údajů oznámit bez zbytečného odkladu takovou skutečnost, pokud je pravděpodobné, že takový případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Splnění této povinnosti není vyžadováno, pakliže byla učiněna v GDPR stanovená určitá opatření nebo by takové oznámení znamenalo nepřiměřené úsilí a bylo by možné subjekty informovat stejně účinným způsobem.

Zásady používání cookies

 • Co jsou cookies
  Cookies jsou malé textové soubory, kterými váš prohlížeč komunikuje s našimi servery. Ukládají se do nich například informace o nastavení stránek v minulosti (například nastavení jazyka), aby pro vás byly připraveny, když se vrátíte. Pro provozovatele webových stránek mohou sloužit také jako nástroj pro webovou analytiku.
 • Jak na webu www.feprodukt.cz používáme cookies
  Některé cookies jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek www.feprodukt.cz po technické stránce. Tento typ cookies ale neuchovává žádná osobní data.
 • K čemu potřebujeme váš souhlas?
  Souhlas se zpracováním souborů cookies potřebujeme pro základní funkci webových stránek.

Aktuálně

Nejsou zde žádné novinky