Obchodní podmínky společnosti Fe Produkt, a.s.

I. Předmět jednotlivých kupních smluv

 1. Předmětem jednotlivých kupních smluv bude hutní materiál, jakož i jiné výrobky prodávané Fe Produktem, které jsou obsaženy v aktuálním skladovém sortimentu Fe Produktu nebo byly pro kupujícího zajištěny jako specifická položka. Dále mohou být předmětem kupních smluv, příp. smluv o dílo, i služby, které Fe Produkt aktuálně nabízí (pálení, ohýbání, svařování, dělení apod.), i bez dodání materiálu (= dále jen „zboží“). Smlouvy kupní a smlouvy o dílo jsou dále společně shrnuty pod termín „kupní smlouva“.
 2. Základní povinností Fe Produktu z jednotlivé kupní smlouvy je dodat sjednané zboží a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 3. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho u Fe Produktu nakupovat, tj. převzít dodávané zboží, případně pak i uzavřít kupní smlouvu. V případě, že tak neučiní, platí, že ten, kdo předloží Fe Produktu originál objednávky kupujícího, je kupujícím zmocněn k nákupu zboží u Fe Produktu a je oprávněn za kupujícího zboží převzít a převzetí potvrdit. Jinak platí úprava zastoupení osob dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

II. Charakteristika zboží

 1. Neobjedná-li kupující zboží v souladu s ČSN EN 10021.2007 (420905), případně příslušnou normou charakterizující výrobek, která uvádí náležitosti objednávání, nebo alespoň v rozsahu:
  • druh / typ obchodního zboží (specifikace výrobku včetně rozměru a délky), požadované množství,
  • značka oceli / materiálu nebo jejich číselné označení,
  • druh a rozsah dokumentu kontroly,
  • příp. další požadavky na stav povrchu, stav tepelného zpracování, zvláštní tolerance, zvláštní účel použití (nejlépe číslo technické normy nebo v ní uvedený přídavný symbol),
   je Fe Produkt oprávněný dodat zboží v obvyklém provedení.
 2. Připouští-li příslušná ČSN resp. ČSN EN náhradu materiálu, z něhož je zboží vyrobeno, a nevyloučí-li ji kupující výslovně při objednání, je Fe Produkt oprávněn dodat i tuto odpovídající náhradu.
 3. Fe Produkt potvrzuje, že u jím prodávaných výrobků, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušná nařízení vlády, resp. Nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR), bylo provedeno výrobcem / dovozcem posouzení shody a vydáno prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě), a pokud se jedná o harmonizovanou sféru, jsou výrobky, resp. související dokumenty, označeny značkou „CE“.
 4. V případech, kdy jsou ceny za zboží sjednány v jiných než prodejních jednotkách prodávajícího, platí, že tabulkové přepočty měrných jednotek jsou pouze orientační, přípustná odchylka je +/- 10 %. Rozhodující je objednané a dodané množství dle příslušné jednotlivé kupní smlouvy.
 5. Pokud je předmětem kupní smlouvy tepelné dělení („pálení“) materiálu, pak dodané výrobky („výpalky“) odpovídají příslušné normě ČSN EN ISO 9013-442. Speciální tvary a malé otvory, které jsou mimo rozsah této normy, musí být po předchozím upozornění objednány písemně a potvrzeny Fe Produktem před započetím výroby. V opačném případě Fe Produkt za jejich rozměry neručí.
 6. Pokud je předmětem kupní smlouvy dělení (řezání) tyčového materiálu, je tolerance řezání +- 5 mm. Pokud kupující požaduje přesnější tolerance dle ISO 2768c, musí být objednány písemně a potvrzeny Fe Produktem před započetím výroby.
 7. Všechny ostatní služby dle bodu I./1. musí být objednány písemně a potvrzeny Fe Produktem před započetím výroby.
 8. Pokud je smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly (atesty), dodá je Fe Produkt pokud možno co nejdříve a to elektronicky na elektronickou adresu stanovenou kupujícím. Pokud nejsou dokumenty kontroly (atesty) vyžádány kupujícím současně s objednávkou, ale až později nebo zpětně, nebo pokud se jedná o atesty ke zboží na speciální objednávku zákazníka, je Fe Produkt oprávněn tyto dodat za úplatu dle obvyklých cen.

III. Obaly

 1. Zboží bude zabaleno způsobem v obchodním styku obvyklým s přihlédnutím k místu jeho dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno jeho uchování a ochrana.
 2. Fe Produkt zajišťuje výkup nepoškozených obalů, které účtoval kupujícímu jako samostatnou položku. Při vracení obalů je kupující povinen uvést číslo daňového dokladu, kterým mu bylo dodání obalů účtováno.
 3. Plnění požadavků zákona o obalech, tj. zejména zpětný odběr a využití odpadů z obalů, je pro kupujícího zajištěno a Fe Produktem předplaceno u autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

IV. Termín dodání zboží

 1. Pokud není dohodnut termín dodání zboží, je Fe Produkt oprávněn dodat zboží kdykoliv. Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je Fe Produkt oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.
 2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

V. Místo dodání zboží

 1. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí Fe Produkt odeslání zboží kupujícímu. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny kupujícího. Není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo kupujícího. V případě, že místo dodání zboží není dostupné běžně používanými nákladními automobily, je kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Fe Produkt v objednávce.
 2. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží a přítomnost osob či prostředků pro vykládku zboží z nákladního automobilu v dohodnuté době v místě plnění.
 3. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro kupujícího je povinna uvést potřebné údaje do dodacího listu a převzetí zboží na něj potvrdit.
 4. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně Fe Produktu, nebude odebráno nejpozději deset dnů po termínu dodání zboží, má Fe Produkt právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit. Totéž platí v případě, kdy kupující zboží odeslané Fe Produktem nepřevezme.

VI. Výhrada vlastnického práva

 1. Fe Produkt je výhradním vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení.

VII. Kupní cena a cena za služby

 1. Pokud je Fe Produktem zpracovaná před objednáním zboží cenová nabídka, je tato platná pouze při objednání beze změn. V případě jakékoliv změny množství nebo specifikace zboží pozbývá cenová nabídka platnosti.
 2. Kupní cena dohodnutá v jednotlivé smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k dohodě o ceně, platí ceny evidované v aktuálně platném ceníku Fe Produktu, které jsou kupujícímu sděleny na dotaz.
 3. V případě, že kupující se s Fe Produktem dohodne na tom, že na dodávaném zboží mají být provedeny úpravy (např. dělení, řezání, pálení, tryskání, svařování, lakování), má Fe Produkt nárok na úplatu za tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné jednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku Fe Produktu.
 4. V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo provozovnu Fe Produktu, má Fe Produkt nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má Fe Produkt nárok na úplatu za přepravu ve výši dle ceníku Fe Produktu a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.
 5. V případě, že v důsledku porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 2 je nutno dodání zboží realizovat opakovaně, má Fe Produkt nárok na úplatu za přepravu při prvním i při opakovaném dodání zboží.
 6. Ustanovení této smlouvy o placení kupní ceny se obdobně použijí i na placení úplaty za úpravu zboží podle odstavce 2 a za dopravu zboží podle odstavců 3 a 4 tohoto článku a na placení úplaty za vratné obaly podle odst. 2 článku III, event. jiné poskytnuté služby.
 7. Kupující není oprávněn fakturovanou cenu z jakýchkoli důvodů zadržet, jednostranně z důvodu jakýchkoli protipohledávek započítat, či jinak krátit.

VIII. Způsob placení kupní ceny

 1. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před dodáním zboží.
 2. Kupní cenu je možno platit:
  • bezhotovostním převodem na účet Fe Produktu uvedený v jednotlivé kupní smlouvě nebo písemně sdělený kupujícímu (např. na faktuře)
  • v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Fe Produktu nebo v hotovosti smluvnímu přepravci Fe Produktu
  • prostřednictvím pošty nebo dopravce ve prospěch Fe Produktu
 3. V případě, že kupní cena není zaplacena před dodáním zboží, je kupní cena splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu – faktuře.
 4. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet Fe Produktu nebo jejich předáním do pokladny Fe Produktu nebo smluvnímu přepravci Fe Produktu.
 5. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. Fe Produkt má v takovém případě mimo práv plynoucích z právních předpisů nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Navíc má Fe Produkt právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.
 6. V případech, kdy by došlo k dohodě o zániku smluvního vztahu, případně zániku smluvního vztahu jiným způsobem, a mělo by tedy dojít k vrácení plnění obou stran, kupující ztrácí nárok na vrácení kupní ceny zboží, pokud zboží do 30 dnů od zániku smluvního vztahu nevrátí Fe Produktu ve stavu, v jakém jej obdržel.

IX. Smluvní pokuta

 1. Nesplní-li kupující svou povinnost převzít zboží řádně a včas, Fe Produkt je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 20 % z kupní ceny zboží. Právo na úhradu smluvní pokuty se nedotýká práva Fe Produktu na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.
 2. Nesplněním povinnosti převzít zboží kupujícím se míní:
  • nepřevzetí zboží zaslaného kupujícímu v souladu s kupní smlouvou nebo
  • nepřevzetí zboží, které má být odebráno v provozovně Fe Produktu, ani nejpozději deset dnů po termínu dodání zboží.
 3. V případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží, na němž byly provedeny úpravy (čl. VII. odst. 3), má Fe Produkt nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 40% z kupní ceny za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Fe Produktu na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.

X. Odpovědnost za vady

 1. Fe Produkt odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu.
 2. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce. V případě zjevných vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad dle článku V. odst. 3. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel a právo z odpovědnosti za vady nevzniká. V případech jiných než zjevných vad je kupující povinen vady oznámit bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od převzetí.
 3. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení (svazku, balíku apod.), u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však 15 dnů od převzetí zboží.
 4. Do vyřešení reklamace není kupující oprávněn provádět na reklamovaném zboží žádné úpravy, tzn. ponechat zboží ve stavu, v jakém bylo dodáno. Užije-li kupující zboží, jehož vady reklamoval, jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.
 5. V případě, že zboží vykazuje vady, je Fe Produkt povinen buď zboží vyměnit, anebo tyto vady bezplatně odstranit. Volba z těchto nároků náleží Fe Produktu, který svou volbu oznámí kupujícími bez zbytečného odkladu po uznání reklamace.
 6. Kupující není oprávněn k zadržení jakékoli části kupní ceny ani v rozsahu odpovídajícím reklamovaným vadám, avšak obě smluvní strany se mohou dohodnout v případě výskytu vad na přiměřené slevě z kupní ceny.

XI. Zpracování osobních údajů

 1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává Fe Produkt osobní údaje zákazníků.
 2. Fe Produkt provádí zpracování na základě smluvního vztahu se zákazníkem.
 3. Fe Produkt zpracovává tyto kategorie údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, přehled o platbách, přehled o nákupech, o případných reklamacích, o zvoleném způsobu přepravy.
 4. Fe Produkt výše uvedené údaje nepředává třetí straně, pouze oprávněnému zpracovateli – ABRA Softare a.s. (IČ 25097563), Ing. Lukáš Reich (IČ 87102765). V případě, že Fe Produkt zajišťuje i přepravu, předává Fe Produkt údaje pro zajištění přepravy přepravci.
 5. Zákazník má přístup ke kompletnímu znění zásad zpracování osobních údajů v rámci GDPR na www.feprodukt.cz nebo na provozovnách Fe Produktu.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
 2. Zákazník se v případě pochybností nebo pro mimosoudní řešení sporů může kdykoliv obrátit na pracoviště České obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice, nebo telefonicky na poradenskou linku ČOI +420 222 703 404.
 3. Všechny soudní spory, které mezi smluvními stranami vznikly nebo vzniknou v budoucnosti v souvislosti s kupními smlouvami (popř. smlouvami o dílo) nebo spory vznikající z dodání zboží a souvisejících služeb mezi prodávajícím Fe Produkt, a.s. a kupujícím budou rozhodovány soudy České republiky; strany tak sjednávají výlučnou příslušnost českých soudů. Místně příslušným je funkčně a věcně příslušný soud dle sídla prodávajícího.
 4. Právní vztahy (včetně sporů) vznikající z kupních smluv, popř. smluv o dílo, jakož i právní vztahy se smlouvami související, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti, se řídí českým právem. Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z aplikace vyloučena.
 5. Veškeré předchozí dodací a platební nebo jiné podmínky vztahující se k prodeji zboží Fe Produktem se ruší.
 6. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání.
 7. Tyto obchodní podmínky platí od 1. března 2018.

Olomouc 1. září 2022
Ing. Pavel Polívka, v.r.
předseda představenstva